هـــواداران متعــــصب استـــــقلـال - ترول های ضد لنگی

Design Links Home
هـــواداران متعــــصب استـــــقلـال

هـــواداران متعــــصب استـــــقلـال
Щ-Ē-Ŀ-Ċ-Ō-M-Ē

Profile ●
Email ●✫ کـــاش زندگـــی مثلـ فوتبـــآل بـــود تــا :

√خوشـی را پاسـ میـدادیمـ مثلـ خسـرو

√ جداییــ را شوتـ میکردیمـ مثلــ جـــواد

√ بیـ وفاییـ را خطــآ میکردیمـ مثلـ حنیفــ

√ غــم را آفساید میکردیمـ مثلـ آرشــ

√ محبتـ را گلـ میکردیمـ مثلـ فرهـــآد


M-Ū-Ƨ-Ī-Ċ" کد موزیک خود را در این قسمت قرار دهید "


Ō-Ŧ-Ħ-Ē-Ṝ